Firma Jakob, Trubschachen

Programm:
Nachmittags: Besichtigung Firma Jakob, Trubschachen

Abends: GoKart-Fahren in Roggwil mit anschliessendem Nachtessen
Rangliste GoKart:
1. Nicolas Perrottet (48.749)
2. Lucien Mérat (49.522)
3. Roger Blank (50.441)
4. Sven Koch (51.053)
5. Daniel Michael (51.575)
6. Stefan Itin (52.454)
7. Kilian Arnold (52.618)

Teilnehmer:
Lucien Mérat, Daniel Michael, Nicolas Perrottet, Stefan Itin, Sven Koch, Roger Blank, Kilian Arnold, Marc Sieber (nur Jakob)